£l§fŸ

Ï›thça¤Â‹ cW¥Ãd®fS¡F _¡F¡ f©zho th§Ftj‰F 500 %ghÍ«, cW¥Ãd®fë‹ FHªijfS¡F ca®fšé f‰gj‰fhf 1000 %ghŒ Kjš 6000 %ghÍ«, órhç, órhçæ‹ kf‹ mšyJ kfë‹ ÂUkz¤Â‰F 3000 Kjš 5000 %ghŒ tiuÍ«, órhçæ‹ kidé mšyJ kfë‹ kf¥ngW bjhl®ghd cjéfS¡F 6000 %ghÍ«, cW¥Ãd® kuzkilªjhš mtuJ ÏW rl§»‰F 2000 %ghÍ« k‰W« cW¥Ãd® kuzkilªjhš mtuJ thçRjhuU¡F 15000 %ghÍ« ã cjé tH§f¥gL»‹wd. Ï›thça¤Â‹ cW¥Ãd®fŸ ey¤Â£l ã cjé bgWtj‰fhd c¢rg£r tUkhd tu«ò %.24,000/- vd ã®za« brŒa¥g£LŸsJ.

Ï›thça¤Âš flªj IªJ M©Lfëš 3700 cW¥Ãd®fŸ òÂajhf nr®¡f¥g£LŸsd®. Ï›thça¤Âš ÏJtiu 2636 gadhëfS¡F %.83.24 Ïy£r« k¥Ú ey¤Â£l ã cjéfŸ tH§f¥g£LŸsd.

»uhk¡ nfhæš órhçfŸ eythça¤Âš 29.02.2016 tiuæš 69,326 cW¥Ãd®fshf cŸsd®.

Ï›thça¤Â‹ gâfis nk‰bfhŸs xU cjé Miza® / ã®thf mYty®, xU f©fhâ¥ghs®, xU cjéahs®, xU Ïsãiy cjéahs®, xU j£l¢r®, k‰W« xU mYtyf cjéahs® M»a gâæl§fŸ V‰gL¤j¥g£LŸsd.

The Grants are given for the following schedules by the Welfare Board

1. For buying Spectacles Rs.500/-
2. Education of the Children Rs.1000/- to Rs.6000/-
3. Marriage of Poosaris or his Son / Daughter Rs.3000/- to Rs.5000/-
4. Maternity of Poosaris Wife and Daughter Rs.6000/-
5. Funeral Expenses Rs.2000/-
6. Death of Poosari for family welfare Rs.15,000/-
7. To claim the above said schemes the Annual Income of Poosari should not exceed Rs.24,000/-
8. So far 2636 members have been given grant under the above schemes worth Rs.83.24 Lakhs